Tematy - Umowa zlecenia, Umowy zlecenia 2016 - INFOR.PL (2023)

Table of Contents
Jak uniknąć opłacania podatku ryczałtowego od wynagrodzenia z umowy zlecenia Jak wysokie wynagrodzenie firma może wypłacić rencistce, aby mogła ona pobierać pełną rentę Kiedy wypłacić wynagrodzenie przy umowie cywilnoprawnej Składki na ubezpieczenia za zatrudnionego emeryta lub rencistę Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli pracownik wykonywał również umowy zlecenia Płatny urlop wypoczynkowy a umowy cywilnoprawne Z jakiego tytułu powinien opłacać składki zleceniobiorca jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, jeżeli pobiera on wynagrodzenie godzinowe i premię kwartalną Czy zatrudnianie absolwentów jest dla pracodawców korzystne Abolicja dla cudzoziemców - wnioski tylko do 2 lipca 2012 r. Jak można zaoszczędzić na składkach przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń Zleceniobiorca bez prawa do zasiłku chorobowego Czy należy zgłosić do ZUS studenta w okresie między zakończeniem studiów licencjackich a rozpoczęciem magisterskich Czy w czasie kontroli ZUS może kwestionować rodzaj zawieranych umów cywilnych Zatrudnienie studenta-zleceniobiorcy na podstawie umowy o pracę Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym Czy do okresu wyczekiwania pracownika wliczyć okres ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia Postępowanie w razie wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy Videos

Jak uniknąć opłacania podatku ryczałtowego od wynagrodzenia z umowy zlecenia

28 lis 2012

Chcemy podpisać umowę zlecenia z 23-letnim studentem. Planujemy rozliczać się z nim cyklicznie, co miesiąc, przy czym kwoty miesięcznego wynagrodzenia nie przekroczą 200 zł. Czy jeśli w umowach określimy taką wysokość wynagrodzenia, a przychód zleceniobiorcy w 2012 r. nie przekroczy 3091 zł, to odzyska on podatek zapłacony w tym roku z zawartych umów?

Jak wysokie wynagrodzenie firma może wypłacić rencistce, aby mogła ona pobierać pełną rentę

26 paź 2012

Od niedawna zatrudniamy w ramach umowy zlecenia kobietę uprawnioną do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jest ona też zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (na 1/8 etatu) z wynagrodzeniem w wysokości 400 zł. Od przychodu z umowy zlecenia nie opłacamy za nią składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na brak takiego obowiązku. Czy w związku z tym przychód ten będzie wpływał na zawieszenie lub zmniejszenie przyznanej tej kobiecie renty? Jeśli tak, to ile możemy jej wypłacać wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, aby mogła ona pobierać rentę w pełnej wysokości i jakie mamy obowiązki związane z uzyskiwaniem przychodu przez rencistkę? Czy ZUS poprawnie zwaloryzował jej świadczenie od 1 marca 2012 r., skoro otrzymała tylko nieco ponad 53 zł podwyżki, a nie 71 zł, jak było zapowiadane. Czy waloryzacja renty była prawidłowa?

Kiedy wypłacić wynagrodzenie przy umowie cywilnoprawnej

23 paź 2012

Wynagrodzenie w przypadku umów cywilnoprawnych jest jedynie elementem dwustronnej czynności prawnej, zobowiązaniem jednej ze stron kontraktu do zapłaty określonej sumy, za wykonanie określonych prac, lub przedmiotów (dzieł). Wynagrodzenie to, w przeciwieństwie do wynagrodzenia za pracę, nie ma funkcji gwarancyjnej, nie spełnia też wymogów „socjalnych”. Zleceniodawcy lub zamawiającego nie obciążają bowiem tak szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia, jak w przypadku umowy o pracę. Nie znaczy to jednak, że prawo cywilne w tym zakresie nie określa pewnych zasadniczych reguł, które powinny być respektowane pod rygorem odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania.

Składki na ubezpieczenia za zatrudnionego emeryta lub rencistę

16 paź 2012

(Video) Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Emeryt, który wykonuje pracę w ramach niepracowniczego stosunku zatrudnienia, wynikającego np. z zawartej umowy-zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli pracownik wykonywał również umowy zlecenia

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 2 tygodni, tj. od 1 do 14 sierpnia br. Jest wynagradzany stałą stawką w kwocie 3500 zł brutto, ale dodatkowo wykonywał dla nas umowy zlecenia w okresie od 16 do 30 kwietnia br. na kwotę 500 zł, od 14 maja do 11 czerwca br. – 950 zł oraz od 16 lipca do 3 sierpnia br. – 750 zł. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika? Czy do podstawy wymiaru należy wliczać dodatkowe wynagrodzenie z umów zlecenia?

Płatny urlop wypoczynkowy a umowy cywilnoprawne

06 wrz 2012

Kodeks pracy gwarantuje każdemu pracownikowi prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednak realia rynku pracy pokazują, że to, co powinno być normą, nierzadko bywa przywilejem dostępnym dla nielicznych. Co zrobić, gdy pracodawca nie chce udzielić należnego urlopu?

Z jakiego tytułu powinien opłacać składki zleceniobiorca jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą

25 lip 2012

Jestem prywatnym przedsiębiorcą. Działalność gospodarczą prowadzę od 2007 r. Jednocześnie od 1 czerwca 2012 r. zawarłem dodatkowo umowę zlecenia, która nie jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie płatne w okresach kwartalnych, w kwocie 6500 zł, do ostatniego dnia kwartału, za który jest należne. Czy w tej sytuacji składki do ZUS muszę opłacać z działalności czy ze zlecenia? Czy mogę sam wskazać tytuł, z którego będę opłacał te składki?

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, jeżeli pobiera on wynagrodzenie godzinowe i premię kwartalną

16 lip 2012

(Video) Jakie zmiany w umowach zlecenia i o świadczenie usług przyniósł rok 2017

Zatrudniamy od 19 września 2011 r. zleceniobiorcę, który jest wynagradzany stawką godzinową 18 zł/godz., a ponadto otrzymuje premię kwartalną, która wynosi 10% wypracowanych zysków (zazwyczaj wynosi ona od 700 zł do 1200 zł). Zleceniobiorca od razu, czyli od 19 września przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W maju br. przedłożył nam zwolnienie od 30 kwietnia br. (10 dni) z powodu pobytu w szpitalu. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Czy zatrudnianie absolwentów jest dla pracodawców korzystne

19 cze 2012

W trudnych czasach, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu nowej osoby, firmy powinny dokonać gruntownej analizy, jakich kandydatów poszukują i która forma nawiązania z nimi współpracy będzie najkorzystniejsza. Z pewnością warte rozważenia jest zatrudnienie młodych ludzi, tym bardziej że zatrudnienie takich osób jest dla przedsiębiorców z reguły korzystne.

Abolicja dla cudzoziemców - wnioski tylko do 2 lipca 2012 r.

12 cze 2012

Wielu przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców, nie zawsze jednak legalnie. Przeszkodą dla legalnego zatrudnienia cudzoziemca jest najczęściej jego nielegalny pobyt w Polsce. Warto więc przypomnieć, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta wprowadziła abolicję dla cudzoziemców.

Jak można zaoszczędzić na składkach przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń

10 maja 2012

(Video) Umowy o dzieło i umowy zlecenia w ubezpieczeniach społecznych, Agata Pender

Osoby, które oprócz prowadzonej działalności pozarolniczej jednocześnie wykonują umowę zlecenia, mogą zaoszczędzić na należnościach składkowych. Jako tytuł do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne mogą wówczas wskazać nie działalność, lecz umowę zlecenia i to bez względu na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu. Dotyczy to jednak tylko osób, które nie są przedsiębiorcami, m.in. wspólników spółek osobowych.

Zleceniobiorca bez prawa do zasiłku chorobowego

26 kwi 2012

Zleceniobiorca, z którym zawarliśmy umowę-zlecenie od 1 marca br., przez ostatnie 2,5 roku był bezrobotny i przez rok pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Z przedstawionych przez niego dokumentów wynika, że ma 15-letni pracowniczy staż pracy. Zleceniobiorca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym – w tym ubezpieczeniu chorobowemu. 22 marca br. stał się niezdolny do pracy. Czy od tej daty przysługuje mu świadczenie chorobowe?

Czy należy zgłosić do ZUS studenta w okresie między zakończeniem studiów licencjackich a rozpoczęciem magisterskich

10 kwi 2012

Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 22-letniego studenta studiów licencjackich, którego jak dotąd nie zgłaszaliśmy do ZUS. W kwietniu nasz zleceniobiorca ma zaplanowaną obronę pracy licencjackiej. Od 1 października 2012 r. planuje rozpocząć uzupełniające studia magisterskie. Zgodnie z nowymi przepisami, po zakończeniu studiów licencjackich osoba ta zachowuje prawa studenta do 31 października br. Czy w okresie między złożeniem egzaminu licencjackiego a rozpoczęciem studiów magisterskich jego sytuacja pod względem ubezpieczeń społecznych ulega zmianie? Czy powinniśmy zgłaszać jakiekolwiek zmiany do ZUS?

Czy w czasie kontroli ZUS może kwestionować rodzaj zawieranych umów cywilnych

14 mar 2012

Jestem prezesem zarządu dużej spółki z o.o. W naszej firmie właśnie jest przeprowadzana kontrola ZUS. Inspektor prowadzący kontrolę zakwestionował zawierane przez nas umowy o dzieło i próbuje dowieść, że faktycznie były to umowy zlecenia. Na jakiej podstawie inspektor ingeruje w treść zawieranych przez nas umów i czy badanie tego rodzaju spraw nie wykracza poza zakres kontroli, do której jest uprawniony ZUS? Kontrolujący chce przesłuchiwać świadków – aktualnych i byłych pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w spółce. Czy ma do tego prawo? Nie chciałbym, aby wszystkie te osoby były wprowadzane w wewnętrzne sprawy firmy.

Zatrudnienie studenta-zleceniobiorcy na podstawie umowy o pracę

08 mar 2012

(Video) The Power of Law - odc. 1 ABC Umów

Od listopada 2011 r. zatrudnialiśmy na podstawie umowy zlecenia 23-letniego studenta studiów zaocznych. Z tytułu tej umowy zleceniobiorca w ogóle nie był zgłoszony do ZUS. Ponieważ sprawdził się przy wykonywaniu swoich obowiązków, od 13 lutego zatrudniliśmy go na umowę o pracę. Jednak umowa zlecenia zawarta w listopadzie 2011 r. nadal trwa. Czy nasz nowy pracownik, nadal będąc studentem, podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia? Jeżeli tak, to jakim i czy należy dokonać dwóch osobnych zgłoszeń do ZUS? Wynagrodzenie za wykonanie umowy zlecenia w styczniu wypłaciliśmy 10 lutego br. Jak rozliczyć składki, jeżeli wynagrodzenie ze zlecenia za styczeń zostało wypłacone 10 lutego, pierwsze wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ostatniego dnia lutego, wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia w lutym wypłacimy 15 marca, a wynagrodzenie za pracę – 30 marca?

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym

15 lut 2012

Zawarliśmy na 1 dzień umowę zlecenia z naszą pracownicą, która od czerwca 2011 r. przebywa na urlopie wychowawczym (oraz podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu). Przedmiotem zlecenia było przeprowadzenie szkolenia z obsługi firmowego oprogramowania dla 3 nowo zatrudnionych osób. Umowa zlecenia była wykonywana 27 stycznia 2012 r., a wynagrodzenie w kwocie 640 zł brutto zostało wypłacone ostatniego dnia tego miesiąca. Jak rozliczyć składki i podatek z tego zlecenia?

Czy do okresu wyczekiwania pracownika wliczyć okres ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia

01 lut 2012

Zawarliśmy ze zleceniobiorcą umowę na okres 1 miesiąca, w trakcie wykonywania której nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie tego okresu, tj. od 1 grudnia 2011 r. zawarliśmy z nim drugą umowę i wówczas zleceniobiorca zdecydował się, by podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie kolejnego miesiąca, tj. od 1 stycznia 2012 r. podpisaliśmy z nim umowę o pracę, a następnie pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie od 15 stycznia br. Czy przysługuje mu już świadczenie chorobowe?

Postępowanie w razie wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy

26 sty 2012

Ustawa wypadkowa ma zastosowanie nie tylko do pracowników, ale także do innych osób, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego, z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, w razie wystąpienia wypadku przy pracy należy stosować nieco odmienne procedury związane ze zgłoszeniem wypadku, ustaleniem jego okoliczności oraz dokumentowaniem wystąpienia wypadku.

(Video) Webinarium: Umowy cywilnoprawne 2022

Videos

1. Szkolenie: Prawo pracy 2015 - Zmiany w umowach na czas określony
(INFORAKADEMIA)
2. Komisja Rewizyjna 32 Posiedzenie w dniu 20 marca 2023r., godz. 14:00.
(Rada Miasta Ełku)
3. Webinarium: Umowa o dzieło czy zlecenie - jak wybronić dzieło przed ZUS?
(INFORAKADEMIA)
4. Architekt wnętrz i "kruczki prawne"
(Akademia Dobrego Projektu)
5. Szkolenia z ZUS: Charakterystyka umów cywilnoprawnych, zbiegi do ubezpieczeń cz. II | Pracodawcy RP
(PracodawcyRP)
6. Usługi na terenie Niemiec - pracownicy delegowani i podwykonawcy
(mgr Krzysztof Peśla LL.M., adwokat niemiecki (Rechtsanwalt), tłumacz przysięgły)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 08/06/2023

Views: 5795

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.